NSF lisensforskrift

NORGES SEILFORBUNDS LISENSREGLER revidert november 2018.

PARAGRAF 1 Lisenspliktens omfang
1.1 Forsikringslisens skal løses av alle seilere mellom 13 og 69 år som konkurrerer i
regattaer for alle klasser administrert av NSF godkjente klasseklubber.
1.2 Lisens skal løses når man deltar i Norges Cuper, Norgesmesterskap,
Seilsportligaen, Mesternes Mester og / eller i internasjonale regattaer både i og
utenfor Norge.
1.3 For alle andre regattaer og seilere er personlig forsikringslisens frivillig, men
anbefalt, da den gir god personlig skadeforsikring.
1.4 NSFs styre kan, etter skriftlig søknad, frita andre regattaer eller seilere fra
lisensplikten.
1.5 Alle arrangører plikter å informere om lisenskravet i kunngjøringen og
seilingsbestemmelsene, samt legge en link til seilforbundets lisensportal på sin
påmeldingsportal. (Se styreprotokoll SAK 14/09/11)
1.6 Arrangører oppfordres til å gi deltagere i regattaer med lisensplikt mulighet til å
årslisens ved påmelding til regatta. Arrangør oversender lister til NSF, som
sender deltaker kvittering på betalt lisens. Arrangører overfører innkrevd lisens til
NSF innen 14 dager etter arrangement. (Fra og med 2015 vil dette bli lagt inn i
reglene som en plikt for arrangører.)

PARAGRAF 2 Lisenstyper
2.1 PERSONLIG SEILERLISENS:
Norske seilere (ref. NM-reglene paragraf 4.1) i alderen fra og med det året de
fyller 13 til og med det året de fyller 69 år som deltar i lisenspliktig
regatta/stevne/arrangement i henhold til § 1.2, samt deltakere i alle OL-klasser,
skal løse personlig seilerlisens hos NSF.
Personlig seilerlisens inneholder en forsikringsdekning ved personskade.
(a) Årslisens: Personlig seilerlisens gjeldende hele året.
(b) Utvidet årslisens: Samme som (a), men med utvidet forsikringsdekning
ved personskade.

PARAGRAF 3 Gjeldene satser
De til enhver tid gjeldene satser vil være tilgjengelige på Seilforbundets webside.

PARAGRAF 4 Kontroll av lisens ved påmelding eller registrering
4.1 Arrangøren av en regatta oppfordres til å kontrollere at en seiler eller en båt har
løst påkrevet lisens.
4.2 Ved alle NM skal arrangøren kreve fremvisning av seilerlisens. Manglende
lisens skal rapporteres til NSF. Se også paragraf 4.3 og 4.4.
4.3 Seiler som mangler lisens ved registrering kan kjøpe lisens på NSFs webside og
søke å registrere seg på nytt dersom fristen for å foreta registrering overholdes.
Elektronisk kvittering på kjøpt lisens er akseptabelt.
4.4 Seiler som har løst lisens, men som ikke kan dokumentere å ha løst lisens før
registreringsfristens utløp kan delta under forutsetning av at dokumentasjon på
lisensen uoppfordret fremvises innen premieutdelingen, eller protestfristens utløp
siste dag av seilasen dersom premieutdelingen skjer ved en senere anledning.
Elektronisk kvittering på kjøpt lisens er akseptabelt. Hvis lisens ikke blir bekreftet
i henhold til dette skal båten diskvalifiseres fra alle seilasene i regattaen uten en
høring. Dette endrer regel 35, A4 og A5.

PARAGRAF 5 Behandling av saker ved brudd på paragraf 1
5.1 Styret i NSF behandler alle saker som har med disse bestemmelsene å gjøre.
Manglende lisens kan ikke gjøres til gjenstand for protester fra verken deltakende
båter, arrangører eller protestkomite, og deltakere kan heller ikke utelukkes eller
diskvalifiseres fra arrangementer på grunn av manglende lisens, unntatt som
spesifisert i paragraf 4.4.
5.2 Konsekvens av brudd på bestemmelsene:
Styret vil behandle alle brudd på disse bestemmelsene i henhold til NIFs lov
paragraf 11. (Alminnelig disiplinærforføyning)

PARAGRAF 6 Unntak fra forskriften
Styret i NSF har generell myndighet til å fravike deler av eller hele forskriften dersom
særskilte forhold tilsier at dette er naturlig.
Lisensreglene behandles av NSF styre, og skal være publisert før 1/1 året det gjelder
for.