Vedtatt på årsmøte 15. desember 1990, oppdatert 11. november 1995.

1.Navn
Norsk Brettseilerklubb (NBK) er klasseorganisasjon for brettseilere i Norge. Dens engelske navn er Norwegian Boardsailing Association (NBA).

2.Formål
NBK skal fremme interessen for brettseiling i Norge og bidra til at brettsporten får gode organisatoriske arbeidsforhold, slik at den kan drives til beste for de enkelte utøvere. NBK skal representere brettsporten overfor nasjonale og internasjonale idrettsmyndigheter.

3.Medlemmer
Medlemskap er åpent for alle som har interesse for brettsporten. Alle som har ordnet sine kontingentforhold har stemmerett på årsmøter og medlemsmøter. Det kan stemmes ved skriftlig fullmakt til et annet medlem.

4.Årsmøte
Årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av desember. Det skal innkalles med minst 14 dagers varsel og skal behandle:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Innkomne forslag
 4. Kontingent
 5. Valg

Det skal velges:

 1. Formann
 2. Fire styremedlemmer
 3. Fire personlige varamedlemmer
 4. Valgkomite bestående av formann og to medlemmer
 5. To revisorer
 6. Klassekomiteer for hver aktiv klasse bestående av formann og minst ett medlem

5.Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte og innkalles med minst 14 dagers varsel. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som kravet om møtet omfatter og som er nevnt i innkallingen.

6.Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner behov for det. Fundamentale saker som økonomi og klubbens generelle drift kan ikke settes under votering på medlemsmøter, men møtene kan ta stilling til terminliste, ranking og arrangementer som bør inngå i klubbens aktivitetsplan for sesongen.

7.Styret
Klubben ledes av et styre som velges på årsmøtet og som skal reflektere medlemstallet i de respektive brettklasser. Styrets medlemmer som ikke deltar i Norgescupseilaser er automatisk medlem av NBK. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

8.Administrasjon
NBK oppretter et sekretariat hvis arbeidsoppgaver bestemmes av styret. Etter fullmakt fra Norges Seilforbund skal NBK tildele seilnummer.

9.Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøter og må være kunngjort på saklisten. Det kreves 2/3 av de avgitte stemmer for vedtektsendring.

10.Oppløsning
For at NBK skal kunne oppløses kreves det 3/4 flertall på to etter hverandre følgende årsmøter, hvorav det ene må være et ordinært årsmøte. Vedtas klubben oppløst tilfaller dens midler Norges Seilforbund.