Bestemmelser om klasseklubber i NSF

PARAGRAF 1. Lovnorm

1. Formålsparagraf. 2. Medlemskap er åpent for enhver som har interesse for klassen. (Kun båteiere har stemmerett vedrørende klassens tekniske vedtekter med en stemme pr. båt). 3. Årsmøtet skal kalles inn med minimum 14 dagers varsel, og behandle bl.a. årsmelding, regnskap, innkomne saker, vedta kontingent, valg. 4. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer et eller 1/3 av medlemmene krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med 14 dagers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen. Lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på saklisten i innkallingen, der det må oppgis hvilke bestemmelser som foreslås endret og hva endringen går ut på. Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. En eventuell oppløsningsparagraf kan ikke endres.

PARAGRAF 2. Arbeidsoppgaver 1. Klasseklubbenes primære oppgave er å utbre interesse for den båt klasseklubben representerer. I sitt arbeid skal klubbene ta hensyn til hverandre og seilforeningenes interesse. Det er klasseklubbenes ansvar å utpeke en teknisk komite som skal holde kontakt med NSFs Tekniske Tjenester. Den tekniske komiteen skal sørge for at alle tekniske detaljer med endringer blir gjort kjent for autoriserte målere som engasjeres av klasseklubbene. 2. I seilforeninger der en båtklasse er representert, bør klasseklubben bidra til at de aktive velger en flåtekaptein som også representerer klasseklubben i foreningen. Gjennom flåtekapteinen arbeider klassen derved aktivt for å fremme norsk seilsport gjennom innsats i seilforeningens sportskomiteer eller tilsvarende. 3. Ved arrangement av NM, Nordisk eller store internasjonale regattaer, skal klasseklubbene samarbeide med NSFs Tekniske Tjenester og arrangerende forening. om opplegget for den tekniske kontrollen. 4. Klasseklubbene tar initiativet overfor seilforeningene for å finne arrangør for Nordisk eller andre større internasjonale regattaer. Gjenpart av søknad sendes NSF. For Nordisk Mesterskap skal søknad sendes via NSF til Skandinavisk Seilforbund innen 1. okt. (Ref. Regler for NOM). 5. Internasjonale klasser. Klasseklubbene er ansvarlig for påmelding til internasjonale mesterskap/ arrangement der hvor dette ikke er tillagt NSF. 6. Klasseklubben gir melding til NSF om deltagelse i internasjonale regattaer, og sender resultater etter at regattaen er ferdig.

PARAGRAF 3. Seilnummer 1. NSF tildeler nasjonalt seilnummer. NSF kan skriftlig delegere oppgaven til klasseklubbene. 2. Avgift kan kreves i henhold til NSFs bestemmelser.

PARAGRAF 4. Klasseklubbenes opplysningsplikt 1. Fortegnelse over styre med angivelse av navn, adresse, telefon/faks/e-post for leder, kasserer og styremedlemmer skal sendes NSF innen årets utgang. 2. Navn, adresse og telefon/faks/e-post til autoriserte målere som er engasjert av klasseklubben skal opplyses til NSF. 3. Referat fra årsmøtet sendes NSF. (inkludert årsberetning og regnskap)

PARAGRAF 5. Norges Seilforbunds opplysningsplikt 1. NSF sender klasseklubbene adresseliste for Seilforbundets styre og komiteer, seilforeninger og klasseklubber. 2. NSF sender klasseklubbene aktuelle saker til behandling i Skandinavisk Seilforbund eller ISAF vedrørende klassen. 3. NSF sender klasseklubbene årsberetning, referat fra Seiltinget, meldinger fra ISAF/Skandinavisk Seilforbund av interesse for klassen.

PARAGRAF 6. Klasseklubbenes representasjon på seiltinget 1. Klasseklubbrepresentant skal representere klasse med nasjonal og internasjonal klasseklubb etablert i henhold til NSFs Lovnorm for klasseklubber. 2. Slik klasseklubb skal ha avholdt godkjent Norgesmesterskap i løpet av de siste 12 måneder før Seiltinget, der antall startende båter har tilfredsstilt kravene i NM reglene. 3. Avholdt og innsendt referat fra årsmøtet i henhold til pkt. 4.3 Lovnorm for klasseklubb. 4. Returnert i utfylt stand NSFs rapportskjema. 5. Klasseklubbrepresentant velges av aktuelle klasseklubber på møte innkalt av NSF innen utgangen av oktober måned året før Seiltinget. Hvis slikt møte ikke avholdes, oppnevnes representant av NSFs styre.

PARAGRAF 7. Oppløsning av klasseklubb 1. Status som nasjonal klasseklubb opphører hvis NSFs rapportskjema ikke blir returnert og/eller hvis klassen ikke tilfredsstiller NSFs krav til nasjonale klasseklubber. 2. Ved oppløsning av en klasseklubb skal klubbens midler tilfalle NSF til fremme av norsk seilsport.